Florida Immigrants Urge Presidential Candidates to Protect Their Families

En Español Abajo | Nan kreyòl anba a

FOR IMMEDIATE RELEASE: Wednesday, June 26, 2019

Contact: Melissa Taveras, melissa@flicvotes.org, 786.663.6690

Elizabeth Fernandez, elizabeth@flicvotes.org, 786.956-2079

14225339_884339115032280_2078529509545717125_n.png

Hundreds of Florida Immigrants and Women of Color in Miami Urge Presidential Candidates to Defend Their Communities 

FLIC Votes, She the People, New Florida Majority and a dozen community organizations participated in a pre-debate session discussing the issues women of color need candidates to address 

MIAMI—On Wednesday, June 26, FLIC Votes joined She the People and New Florida Majority at a pre-debate panel and debate watch party alongside a wide range of community organizations and elected officials based in Florida. The event took place on the night of one of the first official Democratic debates and highlighted what women of color and immigrant families need candidates to address, including family separation, child detention, racism, economic inequalities and gender justice. Advocates are also urging candidates to speak to directly impacted communities when addressing these important issues. Families facing deportation, returning citizens, Puerto Ricans displaced by Hurricane Maria and more attended the event. 

The following is a statement from Paula Munoz, organizer with FLIC Votes:

“Our communities have suffered enough from a president who openly supports a white supremacist agenda that is destroying our families, tearing children away from their parents and putting them in inhumane ​detention camps where they are dying in custody. Immigrant women, and all women of color, will be showing up to the polls in unprecedented numbers and we will do everything we can to stop him. Tonight, we saw that some of the candidates running for president in 2020 were willing to speak directly to our impacted communities. We need more. We urge all Democratic candidates to include real, permanent solutions for our immigrant families at the core of their campaigns. In Florida, 1 in 4 voters are women of color, and it is our families who are most impacted by the relentless attacks coming from the White House. We’ll remember which candidates are willing to stand up for our communities in 2020.”

# # #
Florida Immigrant Coalition Votes seeks to expand democracy by shaping an active and conscious electorate which reflects the diversity of Florida, while engaging those who can’t yet vote.

En Español

PARA DIFUSIÓN INMEDIATA: Miércoles 26 de junio de 2019

Contacto:  Melissa Taveras, melissa@flicvotes.org, 786.663.6690

Elizabeth Fernandez, elizabeth@flicvotes.org, 786.956-2079

14225339_884339115032280_2078529509545717125_n.png

Cientos de inmigrantes y mujeres de color en Miami exigen que los candidatos presidenciales defiendan a sus comunidades

FLIC Votes se une a She the People, la Nueva Mayoría de la Florida y una docena de organizaciones comunitarias para llevar a cabo un panel y evento comunitario que brindará información sobre los temas que las mujeres de color desean que los candidatos aborden

MIAMI – El miércoles 26 de junio, FLIC Votes se unió a She’s People y Nueva Mayoría de la Florida en un panel antes del debate presidencial junto con otras organizaciones comunitarias y oficiales electos de la Florida. El evento se llevó a cabo en la noche de uno de los primeros debates demócratas y destacó necesidades de mujeres de color y familias inmigrantes, incluida la separación familiar, la detención de niños, el racismo, la desigualdad económica y la justicia de género. Los defensores también están instando a los candidatos a hablar directamente con las comunidades al abordar estos temas importantes. Familias que enfrentan deportación, puertorriqueños desplazados por el huracán María y más asistieron al evento.

La siguiente es una declaración de Paula Munoz, organizadora con FLIC Votes:

“Nuestras comunidades han sufrido por un presidente que apoya abiertamente una agenda de supremacía blanca que destruye a nuestras familias, separando a los niños de sus padres y colocándolos en campos de detención inhumanos. Las mujeres inmigrantes, y todas las mujeres de color, se presentarán a las urnas en números sin precedentes y haremos todo lo posible para sacarlo de la oficina. Esta noche, vimos que algunos de los candidatos a la presidencia en 2020 estaban dispuestos a hablar directamente con nuestras comunidades afectadas. Necesitamos más. Instamos a todos los candidatos democráticos a que incluyan soluciones reales y permanentes para nuestras familias inmigrantes al centro de sus campañas. En la Florida, 1 de cada 4 votantes son mujeres de color, y nuestras familias son las más afectadas por los ataques implacables de la casa blanca.

# # #

La Coalición de Inmigrantes de Florida Vota busca expandir la democracia dando forma a un electorado activo y consciente que refleje la diversidad de Florida, y organizar a los que todavía no pueden votar.

Nan kreyòl

POU PIBLIYE KOUNYA: Wednesday, June 26, 2019

Kontak: Melissa Taveras, melissa@flicvotes.org, 786.663.6690

Elizabeth Fernandez, elizabeth@flicvotes.org, 786.956-2079

14225339_884339115032280_2078529509545717125_n.png

Anpil Santèn Imigran Florida ak Fanm ki gen koulè nan Miami ankouraje Kandida pou Pòs Prezidan yo pou yo defann Kominote yo a. 

FLIC Votes, She the People, New Florida Majority ak yon douzèn Oganizasyon kominotè te patisipe nan Sesyon avan deba pou diskite pwoblèm medam ki gen koulè yo bezwen Kandida yo pale sou yo a. 

MIAMI—Nan Mèkredi 26 Jen, FLIC Votes te vin jwenn She the people ak New Florida Majority nan yon panèl avan deba ak sware siveyans ansanm ak yon pakèt domèn oganizasyon ak ofisyèl nou te vote yo ki chita nan Florida. Evènman an te pran plas nan youn nan lannwit kote premye deba ak pwen yo te soulinye kisa fanm ki gen koulè yo ak fanmi imigran bezwen pou Kandida yo pale sou li, ladan l’ genyen separasyon fanmi, timoun yo kenbe, pwoblèm rasis, diferans sou egalite ekonomik ak jistis sou pwoblèm sèks. Defansè yo te ankouraje Kandida yo tou pou yo pale dirèkteman a kominote ki afekte yo pandan y’ap prezante pwoblèm enpòtan sa yo. Fanmi ki fè fas a depòtasyon yo, sitwayen k’ap tounen yo, Sitwayen Porto Rico ki te deplase akoz Ouragan Maria ak lòt ankò te patisipe nan evènman an. 

Diskou W’ pral li ya a se Paula Munoz, Oganizatè avèk FLIC Votes, ki te di l’ : 

“Kominote nou yo te soufri kont nan men yon Prezidan ki deklare ouvètman ke l’ap defann yon pwogram ki anfavè blan sèlman kote l’ap detwi fanmi nou yo, mete dlo nan je timoun nou yo ak nan mete yo lwen paran yo ak mete yo nan kondisyon moun pa ta dwe ye nan kan detansyon kote y’ap mouri nan gadavi. Medam imigran yo, ak tout medam ki gen koulè yo, pral montre yo nan Biwo vòt yo nan yon nimewo san parèy epi nou pral fè tout sa nou kapab pou kanpe l’. Aswè a, nou te wè sa, enpe nan Kandida yo k’ap patisipe nan kous la pou Pòs Prezidan 2020 te vle pale dirèkteman ak kominote nou yo ki viktim yo. Nou bezwen plis. Nou ankouraje tout Kandida Demokrat yo pou antre nan reyalite a, bay solisyon dirab pou fanmi imigran nou yo nan nwayo kanpay yo a. Nan Florida, sou chak 4 fanm k’ap vote gen 1 fanm ki gen koulè ladan yo, epi se fanmi nou yo ki plis viktim kont atak san pitye ki soti dirèkteman nan Mezon Blanch yo. Nou pral raple kiyès nan Kandida yo ki pral vle kanpe pou kominote nou yo an 2020.”

# # #
Florida Immigrant Coalition Votes ap chèche agrandi demokrasi an pandan l’ap fòme yon gwoup aktif ak konsyan pou eleksyon an k’ap fè parèt tout diferan aspè ki genyen nan Florida, pandan l’ap angaje sila yo ki poko ka vote toujou yo.

Scroll to Top